Search
Search
Close this search box.

Odziv KP Velenje na novinarsko konferenco Ljudske iniciative Velenje

Komunalno podjetje Velenje se je odzvalo na novinarsko konferenco Ljudske iniciative Velenje.
Komunalno podjetje Velenje
FOTO: Komunalno podjetje Velenje

Njihov zapis objavljamo v celoti.

V Komunalnem podjetju Velenje delujemo odprto in transparentno. Vse informacije o našem delu in poslovanju so javno dostopne, redno pa jih s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov tudi podrobneje predstavljamo in razlagamo. Uporabnike naših storitev redno obveščamo o oblikovanju cen storitev in jih seznanjamo z vsemi dejavniki, ki lahko vplivajo na zneske na položnicah. Prav tako smo vedno dostopni za telefonske informacije, za pisna pojasnila in tudi na sedežu podjetja. 

Iz objav, pod katere je podpisana Ljudska iniciativa Velenje, je razvidno, da gre za populizem in zavajanje, s katerima je zlorabljena stiska socialno šibkejših uporabnikov komunalnih storitev.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v lasti TREH občin ustanoviteljic, Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki in ne petih občin, kot napačno navajajo v LIV.

KPV ni izvajalec delitve porabe toplote v blokih, ampak je izvajalec obračuna, ki skrbi za glavne merilne naprave, nameščene na objektu, skladno z zakonom o meroslovju. Obračun z delilniki in izvajalci delitve je določen z državnim Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki ga mora KPV spoštovati. Interni delilniki v večstanovanjskih stavbah so v upravljanju etažnih lastnikov oz. upravnikov. Postopek obračunavanja storitev v večstanovanjskem objektu v primeru vgrajenih delilnikov se izvaja tako, da KPV odčita porabljeno energijo za ogrevanje prostorov na glavnem merilniku večstanovanjske stavbe na vstopu v objekt stavbe. Datum popisa je naveden na izdanem računu. Dejavnosti izvajanja delitve izvajalec obračuna ne more izvajati, saj s temi podatki neposredno ne razpolaga. Poraba po delilnikih je odraz življenjskih navad posameznih stanovalcev!

V zvezi s posplošenimi in preveč poenostavljenimi navedbami o višini najemnine poudarjamo, da je strošek toplotne energije, ki jo KPV plačuje Termoelektrarni Šoštanj, samo eden izmed stroškov, ki nastajajo pri oskrbi uporabnikov. Za delovanje sistema je potrebna električna energija in sistemska voda, za zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe je potrebno upravljanje in vzdrževanje sistema ter posodobitve in obnove infrastrukture. Občine infrastrukturo v skladu s predpisi oddajajo v najem Komunalnemu podjetju Velenje. Najemnina se steka v proračune občin lastnic, občine pa jo namenijo za obnove in posodobitve te infrastrukture. S tem se zagotavlja nemotena in kakovostna oskrba uporabnikov.

Še enkrat poudarjamo, da je direktor KPV mag. Gašper Škarja 29. junija 2023 na pogovor povabil tudi predstavnika Ljudske iniciative Velenje, gospoda Asmirja Bečarevića in gospo Saro Bajec. V prostorih podjetja jima je podal odgovore in pojasnila na vsa njuna vprašanja, dan po srečanju pa smo Ljudski iniciativi Velenje po elektronski pošti poslali še dodatne obrazložitve in gradivo. Na srečanju predstavnikov Ljudske iniciative Velenje z direktorjem Komunalnega podjetja Velenje je bilo dogovorjeno, da bo ljudska iniciativa oblikovala predloge in stališča, ki bi jih nato v sodelovanju predstavili resornim ministrstvom in Holdingu Slovenske elektrarne. Do tega ni prišlo, saj se ljudska iniciativa dogovora ni držala. Prav tako ni nikoli več stopila v stik z nami. 

Variabilni del cene toplote tako tudi s 1. 1. 2024 ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV). V letošnji kurilni sezoni je potrebno upoštevati tudi 22-% davek na dodano vrednost na energent, ki ga je vlada v prejšnji kurilni sezoni znižala na 9,5 %. Na višino davkov ne moremo vplivati, saj jih določa država skladno z zakonodajo in uredbami.

Pomembne so tudi življenjske navade občank in občanov, ki so bili v preteklosti navajeni na relativno nizko ceno toplotne energije. Da bi bili energetsko bolj učinkoviti, zmanjšajmo porabo energije in izboljšajmo izkoriščenosti naprav za pretvorbo energije. Ustrezna temperatura prostora čez dan se giblje med 20 in 21 stopinjami Celzija, ponoči pa med 18 in 19 stopinj. Ena stopinja Celzija pomeni kar 6-8% manjšo porabo toplotne energije, in ne 7-8 %, kot napačno navajajo v iniciativi.

Ob poplavi poenostavljenih in mestoma povsem napačnih trditev v javnosti naj povsem transparentno predstavimo še temperaturo: sistem toplote Šaleške doline je na dan 17. 01. 2024 v konicah porabe odjemalcev obratoval z dovodno temperaturo 1000C stopinj Celzija, 13 MW toplotne moči in pretokom 390 m3/h, v sistem pa je bilo tekom celotnega dne dovedenih 236,1 MWh toplotne energije.

V nadaljevanju odgovarjamo tudi na zahteve LIV, ki jih povzemamo.

KPV naj takoj prekliče vse položnice, ki jih je izdal januarja 2024.

Položnice so izdane na osnovi dejanskih odčitanih porab objektov in principa delitve, na katerega KPV nima vpliva, ter veljavnih cen po uradno objavljenih cenikih. Ne obstaja pravna podlaga za preklic, saj bi s tem podjetje namenoma kršilo obstoječo zakonodajo, prav tako bi s tem ogrozili izvajanje vseh obveznih gospodarskih javnih služb. Iz zahteve tudi ni jasno, o katerih položnicah je govora, sestavni del vseh položnic so tudi davki in prispevki državi.

Prilagamo slikovno razdelitev stroškov na izdanem računu:

KPV naj začasno ustavi izdajanje novih položnic, dokler se ne najde rešitev za 50-odstotno znižanje cen toplotne energije.

Cene komunalnih storitev so odvisne od različnih dejavnikov, kot so stroški proizvodnje, vzdrževanja infrastrukture, energetski viri in drugi operativni stroški. Za ustavitev in preklic izdaje položnic ni pravne podlage, saj bi s tem podjetje namenoma kršilo obstoječo zakonodajo, prav tako bi s tem ogrozili izvajanje vseh obveznih gospodarskih javnih služb. Odgovornost do naših uporabnikov je za nas ključnega pomena, in zato smo z občinami ustanoviteljicami pripravljeni aktivno sodelovati v iskanju rešitev, ki bodo koristile vsem deležnikom. Predlagamo srečanje ali dialog, kjer bi lahko bolj podrobno razpravljali o vaših predlogih in iskali konstruktivne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja.

KPV naj takoj zniža cene toplotne energije za dostojno življenje.

Zavedamo se, da so cene energetskih virov pomemben dejavnik v kakovosti življenja, zato smo z občinami ustanoviteljicami pripravljeni preučiti možnosti za znižanje cen toplotne energije. Cena toplotne energije se določa skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, kjer je predpisan postopek in postavke, ki vplivajo na ceno. KPV ne more niti ne sme samovoljno znižati cene, lahko pa predstavlja različne kalkulacije cene, skladno z zakonom, svojim ustanoviteljem, ki na koncu sprejmejo odločitev o ceni. Variabilni del cene je v celoti odvisen od TEŠ, medtem ko fiksnega dela cene KPV ni spremenil že od 1. 1. 2017. Kakršno koli znižanje cen mora biti premišljeno, da ne ogrozi stabilnosti oskrbe in kakovosti naših storitev.

KPV naj odčitava, deli in obračunava toplotno energijo brez posredniških podjetij in brez dodatnih stroškov po sistemu 1 račun = 1 pravna oseba.

Razumemo željo po preprostejšem in preglednejšem sistemu obračunavanja, ki bi olajšal spremljanje stroškov in plačevanje za toplotno energijo. Vendar je obračun z delilniki in izvajalci delitve določen s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki ga mora Komunalno podjetje Velenje spoštovati.

KPV naj zmanjša priključno moč za 30% vsem stanovanjskim stavbam.

Zmanjšanje obračunske moči se izvaja skladno z veljavnimi pravili, zato ga morajo stanovalci v večstanovanjskih stavbah izvesti preko upravnika. Ne občine in niti ne Komunalno podjetje Velenje NE smemo samovoljno zniževati obračunske moči. Kar nekaj večstanovanjskih objektov je to znižanje že izvedlo in ima posledično sedaj že nižje stroške.
Dodatno pojasnjujemo, da zmanjšanje priključne moči pomeni fizično odstranitev grelnih teles ali drugi tehnični poseg, s katerim se zmanjša njihovo moč. Ker to v praksi pomeni preureditev internih instalacij znotraj objekta, distributer toplote nima pravne podlage za poseg v osebno lastnino. Postopek je opisan na naši spletni strani, www.kp-velenje.si, zavihki: Uporabniški center – Pogosta vprašanja – Kakšne so tehnične možnosti za znižanje obračunske moči.

Skladno z zakonodajo naj uredi razmerja med odjemalcem in distributerjem.

Razmerja so že sedaj urejena skladno z zakonodajo.

Vzpostavi naj kontaktno točko.

Kontaktna točka je že leta vzpostavljena na sedežu Komunalnega podjetja Velenje v času uradnih ur oz. po dogovoru tudi dlje, v novembru 2022 pa smo skupaj z MO Velenje v centru mesta odprli tudi Energetsko pisarno, kjer smo na voljo za vsa pojasnila; dodajamo naše kontakte: Telefon: 03 896 11 00, E-pošta: kpv@kp-velenje.si.
Vse odjemalce vabimo tudi, naj obiščejo Uporabniški center, ki je dostopen na naši spletni strani.

Večina podatkov, s katerimi različni deležniki v zadnjem obdobju upravljajo v javnosti, je dostopnih tudi na naši spletni strani:
https://www.kp-velenje.si/index.php/uporabniski-center/pogosta-vprasanja/

Javno naj objavi prihodke iz variabilnega in fiksnega dela toplote za leto 2023 ter te podatke mesečno ažurira.

Vsi finančni podatki so javno objavljeni v Letnih poročilih podjetja. Letno poročilo za leto 2023 še ni izdelano. Takoj po končani reviziji s strani neodvisne revizijske hiše Mazars in po potrditvi na organih nadzora ter upravljanja podjetja, bo tudi javno objavljeno.

Na navedbe o odpadni toploti in CO2 kuponih odgovore pripravljajo v Termoelektrarni Šoštanj.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

6 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Zoa
Zoa
24. januarja, 2024 13:32

Leto 2018 je bila komunala za celo leto cca 1600€, 2023 4500€, ka daj za 2024 pa mislijo da bo kar 12000€? Pa kaj so ti nori??? A v hisi leta 2018 skoz 22stopin, zadnje leto pa samo 18-20 max pa dva mala otroka!!! Barabe ste priznajte. Bivsi zupan vas je se drzu nazaj, dej pa se ne znate vec brzdat! In zaradi tega hocemo velenjcani vedet kdo greje stole na nase poloznice!!!!

Milorad
Milorad
24. januarja, 2024 14:30

A se men sam zdi al iz te sheme gledam da nam racunajo po fiksnih i variabilnih stroskih 1 te isto stvar ker kokr vidim so nekatere stvari iste pod obemi okenci

Milan
Milan
25. januarja, 2024 15:52

Za vsako debato so potrebna dejstva. Pri teh je potrebno primerjati sedanjo in eno lansko položnico. Koliko je bilo porabljeno in plačano. To traje eno minuto. Nikjer nisem zasledil dejanske primerjave, ampak samo pripombe brez dejstev. Zato navesti točne podatke iz položnic in primerjati. Samo to šteje, vse ostalo je natolcevanje.

andrej
andrej
Reply to  Milan
26. januarja, 2024 12:42

primerjava lani – letos (slika)

2023vs2024
andrej
andrej
Reply to  Milan
26. januarja, 2024 12:48

primerjava lani – letos

2023vs2024
Jernej
Jernej
27. januarja, 2024 11:22

Mogoce je pa treba odčitati še osebne dohodke in premozenje odgovornih ljudi na komunali in občini. Enim se bogatstvo ekstremno veca

Več novic

Šport

Znani Velenjčani donirali drese za dober namen

RK Gorenje Velenje in MZPM Velenje sta v preteklosti že uspešno organizirala in sodelovala v različnih socialno odgovornih projektih, ki lajšajo življenje v lokalni skupnosti. Da gre za klub, ki...
Družba

Obeležujemo 80. obletnico smrti pesnika, Karla Destovnika Kajuha, poklonila sta se mu tudi župan in podžupan občine Šoštanj

Šport

Mladi velenjski plavalci navdušili že prvi dan prvenstva v Kopru

Od petka, 9. februarja 2024, do nedelje, 11. februarja 2024, bo v Kopru potekalo državno prvenstvo za mlajše dečke/mlajše deklice in dečke/deklice, katerega se bo udeležila tudi številčna ekipa mladih...
Kronika

Vinjena voznica na poti po otroka v vrtec, povzročila prometno nesrečo

Policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem so včeraj, 29. januarja, obravnavali incident, kjer je voznica osebnega vozila, medtem ko se je okoli 15. ure odpravila po otroka v vrtec, povzročila...

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Od 1. marca dalje spremenjen delovni čas INFO točke

Iz Zdravstvenega doma Velenje so nas obvestili, da od 1. marca dalje spreminjajo delovni čas INFO točke....
Obvestila

V Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v petek pričenja z delom pediatrinja

Od petka dalje v Šmartnem ob Paki ponovno na voljo pediater tri dni na teden. Omogočena bo tudi izbira osebnega pediatra....
Obvestila

V četrtek, 22.2.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike na območju Mestne četrti Velenje - Desni breg in na območju Jerihove ceste, da bo v četrtek, dne 22. 2. 2024, od 7.30...
Obvestila

Vabilo: novembra odpovedana akcija “Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino” se bo izvedla 16. marca

Društvo za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline vabi k sodelovanju v akciji "Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino", le ta je bila napovedana za november, a so jo morali zaradi slabega vremena...

Zadnje osmrtnice

Marjan Korenak

Viktor Češnovar

Vid Kondić

Velenjcan copyright © 2023