Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov 

13. 5. 2019 je v protokolarni sejni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki jo je vodil predsednik sosveta in direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori. Uvodoma je naznanil, da je namen sosveta, da vse institucije skupaj prispevajo k izboljšanju varnosti naših občank in občanov. 

Varnostne razmere

Komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak je predstavil varnostne razmere na območju policijske postaje Velenje in mestne občine Velenje v letu 2018. 

Na področju kriminalitete v letu 2018 beležijo 18,4 % porast obravnavanih kaznivih dejanj kot leto prej, preiskanost kaznivih dejanj pa je bila lani 63,4 %. Posebno pozornost so lani namenjali izvajanju učinkovitih ukrepov pri problematiki nasilja v družini, ki je bila za 36,1 % višja kot leto poprej, zabeležili so tudi zelo veliko število prepovedi približevanj, kar 66 (preteklo leto le 27). Povečalo pa se je tudi število kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. 

So pa v lanskem letu obravnavali manj kaznivih dejanj na področju zlorabe drog in tudi manj kršitev predpisov o javnem redu. Na javnih prireditvah niso beležili hujših kršitev. 

V letu 2018 se je prometna varnost na območju Policijske postaje Velenje, z izjemo ene smrtne žrtve, izboljšala (zmanjšalo se je število hudo telesno poškodovanih udeležencev, število lahko poškodovanih udeležencev in število prometnih nesreč). Posebej izstopajočih krajev prometnih nesreč niso zaznali, so pa nesreče najpogosteje posledica neupoštevanja hitrosti in pravil prednosti. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bila v letu 2018 prb. enaka kot leto prej. 

Komandir Policijske postaje Velenje je ob zaključku izpostavil tudi dobro sodelovanje tako z Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom okolja kot tudi s Šolskim centrom Velenje, vrtci, različnimi društvi, SPV-ji in upravno enoto. V sodelovanju so izvedli veliko preventivnih predavanj in akcij.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja je članom sosveta predstavila aktivnosti v letu 2018. Ob koncu leta 2018 je skupni organ občinskih uprav Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja dopolnil štirinajst let delovanja. Ustanovljen je bil kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja 15 občin. Inšpekcija in redarstvo v občinah ustanoviteljicah opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. 

Naloge so se opravljale v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpekcijskimi službami. Z redno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu preventivnega delovanja. Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogosteje ugotovljene dve vrsti kršitev: prevelika hitrost (1.566 kršitev) in neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja (1.347 kršitev).

Medobčinsko redarstvo je izvajalo naloge na terenu v obliki patruljnega in opazovalnega dela. Delo je bilo organizirano v treh izmenah, odvisno od problematike v določenem letnem obdobju in kadrovske zasedenosti. Redno so izvajali kombinirane patrulje s policisti Policijske postaje Velenje. Na območju mestne občine Velenje so bili občinski redarji prisotni dnevno, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa po predhodnem dogovoru in planu nalog za posamezno občino. 

Preventiva in vzgoja v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje se je pri svojem delu tesno povezoval tako z vladnimi kot nevladnimi organizacijami. V letu 2018 so izvedli številne preventivne aktivnosti in sodelovali pri več dogodkih, ki jih je predstavil predsednik sveta Matjaž Pečovnik

 • akcija Bodi (pre)viden, 
 • izvedba okroglih miz za starejše občane, 
 • organizacija tehničnega dneva za devetošolce, 
 • projekt Pasavček, 
 • projekt Kolesarček, 
 • izvedba kolesarskih izpitov za petošolce, 
 • nagradni natečaj likovnih del Kresnička v prometu, 
 • aktivnosti ob prvem in zadnjem šolskem dnevu, 
 • aktivnosti za večjo varnost srednješolcev, 
 • izvedba preventivnih pregledov vozil, 
 • obeležitev svetovnega spomina na žrtve prometnih nesreč, 
 • Evropski teden mobilnosti …

Preprečevanje zasvojenosti z drogami

Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje in predsednik Medobčinske LAS, je predstavil delovanje Medobčinske lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje, ki deluje preventivno v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Znotraj programa delovanja so v lanskem letu izvedli več preventivnih aktivnosti: 

 • srečanja staršev v programu Otroci so naše največje bogastvo oziroma t. i. Šola za starše, 
 • preventivna predavanja za starše Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči ter Družinska rekreacija v Vrtcu Velenje, 
 • treningi starševstva – Neverjetna leta, 
 • delovanje terapevtske skupine za zdravljene alkoholike Breza, ki deluje v Zdravstvenem domu Velenje, 
 • projekt eMCe plac ozavešča, 
 • Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki poteka preko Šent-a in delovanje Društva „Projekt Človek”, ki nudi svetovanje in pomoč osebam z različnimi zasvojenostmi na Centru za socialno delo Velenje.

Meritve vsebnosti drog v odpadnih vodah

Predsednik sosveta mag. Iztok Mori je povedal, da s Komunalnim podjetjem Velenje načrtujemo, da bi začeli izvajati meritve vsebnosti drog v odpadnih vodah. Rezultate bi lahko primerjali z drugimi občinami po Sloveniji in tako dobili boljši pregled nad pogostostjo uporabe prepovedanih drog v naši lokalni skupnosti, kar bi pripomoglo tudi k nadaljnim aktivnostim na tem področju.

Gasilske intervencije

Aktivnosti Gasilske zveze Šaleške doline je predstavil poveljnik Jože Drobež. Povedal je, da so imeli gasilci lani kar 437 intervencij, še dodatnih 352 intervencij pa je imela poklicna gasilska enota Gorenje. Večjih intervencij niso imeli, so pa lani junija priskočili na pomoč, ko je ob neurju in toči na območju Črnomlja uničilo večino kritin na strehah. Poveljnik je poudaril tudi, da morajo biti za intervencije gasilci dobro usposobljeni, zato se redno udeležujejo različnih izobraževanj in usposabljanj.

Brezplačno pravno svetovanje

Člani sosveta so se seznanili tudi s poročilom o Brezplačnem pravnem svetovanju, ki ga omogočajo v naši občini in ga izvaja Polona Kramer. V lanskem letu je to storitev koristilo okoli 1000 ljudi. Svetovanja so potekala trikrat na teden (ob torkih, sredah, četrtkih). Ljudje so se predhodno naročili na svetovanje in dobili termin. 

Pravni problemi, ki jih rešujejo, ostajajo iz leta v leto zelo podobni. Največ je še vedno vprašanj s področij dednega, družinskega, stvarnega, obligacijskega, delovnega in kazenskega prava. Število svetovanj je pokazatelj, da so občani to storitev dobro sprejeli in da je še kako potrebna.

Člani sosveta za izboljšanje varnosti občanov

 • mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje in predsednik sosveta, 
 • Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, 
 • Janez Vranc, Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, 
 • Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, 
 • mag. Franja Tevž, načelnica Upravne enote Velenje, 
 • Boštjan Debelak, komandir Policijske postaje Velenje, 
 • Vinko Mlakar, komandir Policijske postaje prometne policije Celje, 
 • Helena Bezjak Burjak, v. d. direktorica Centra za socialno delo Velenje, 
 • mag. Janko Šteharnik, direktor Zdravstvenega doma Velenje, 
 • Janko Pogorelčnik, direktor Šolskega centra Velenje, 
 • doc. dr. Gašper Gantar, direktor Visoke šole za varstvo okolja Velenje, 
 • Jože Drobež, poveljnik Gasilske zveze Velenje, 
 • Liljana Lihteneker, predsednica Aktiva ravnateljev osnovnih šol Velenje, 
 • Matjaž Pečovnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
 • Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje in predsednik Medobčinske LAS.

Komentiraj