Search
Search
Close this search box.

Sprejeta osnutka odloka o proračunu za leti 2018 in 2019

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da je izjemno zadovoljen, da je prišlo do zakonske spremembe, ki občinam omogoča pr...

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da je izjemno zadovoljen, da je prišlo do zakonske spremembe, ki občinam omogoča pripravo dvoletnih proračunov, in sicer tudi za leto, v katerem so lokalne volitve.

Povprečnina za leto 2018 znaša 551 evrov, kljub temu da ocenjena vrednost nalog, ki jih občina mora opraviti in so predpisane z zakoni, znaša več kot 600 evrov. Prav zaradi tega, ker občine nimajo zagotovljenih dovolj sredstev za opravljanje tekočih nalog, so prisiljene v porabo investicijskih sredstev. Sredstva, ki pripadajo občinam, so za naslednje leto predvidena v višini 6 % skupne primerne porabe, od tega bomo 3 % dobili v obliki nepovratnih sredstev, 3 % pa v obliki povratnih sredstev (zadolževanje pri državnem proračunu po ugodnejši obrestni meri). 

Za leto 2018 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 43.103.097 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 44.257.633 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 1.301.467 evrov, na dan 31. 12. 2018 pa v višini 146.931 evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 43.103.097 evrov, največ z naslova dohodnine (38,2 %), nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (19,1 %), najemnin za komunalno infrastrukturo (12,7 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (8,2 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (4,2 %), najemnin stanovanj (3,2 %), odškodnin za degradacijo prostora (1,7 %), najemnin za zemljišča (1,6 %) in davka na promet nepremičnin (1 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 44.257.633 evrov, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,6 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (8,5 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (6,3 %), druge programe v kulturi (5,1 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (5 %), oskrbo s toplotno energijo (4,6 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,5 %), programe športa (4,4 %), oskrbo z vodo (3,2 %), urejanje cestnega prometa (3 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,8 %), ravnanje z odpadno vodo (2,8 %) ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,5 %).

Za tekoče odhodke in izdatke namenjamo 23.197.020 evrov oziroma 52,41 % proračuna, za investicijske odhodke 15.771.906 evrov oziroma 35,64 % proračuna, za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.063.707 evrov oziroma 11,44 % proračuna in za rezerve 225.000 evrov oziroma 0,51 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2018 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) (4,696 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo (2,029 milijona evrov), obnove cest po programu koncesije (0,945 milijona evrov), izgradnja oskrbovanih stanovanj (0,800 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo (0,786 milijona evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (0,400 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda (0,381 milijona evrov), vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline (0,345 milijona evrov), sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste (0,310 milijona evrov) in ureditev večgeneracijskega centra (0,302 milijona evrov).

Z investicijami po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe nameravamo v letih 2017, 2018 in 2019 izvesti revitalizacijo starotrškega jedra, energetske sanacije večstanovanjskih stavb, urediti prireditveni prostor in prireditveni oder ter razširiti mestno kolesarsko omrežje (center in zahod).

Za financiranje projektov v letu 2018 načrtujemo 4,394 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij; za izvedbo investicij pa je načrtovana zadolžitev v višini 1.815.966 evrov.
Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 155.000 evrov.

Za leto 2019 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 49.213.276 evrov ter odhodki in izdatki v višini 49.277.024 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 146.931 evrov, na dan 31. 12. 2019 pa v višini 83.183 evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 49.213.276 evrov, največ iz naslova dohodnine (34,2 %), nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (18,6 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (11,9 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (10,2 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (5 %), prihodkov za sofinanciranje projekta Regionalni razvojni programi (3 %), najemnin stanovanj (2,8 %), prodaje zemljišč (2,6 %), odškodnin za degradacijo prostora (1,5 %) in najemnin za zemljišča (1,4 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 49.277.024 evrov, največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (11,1 %), delovanje in vzdrževanje vrtcev (10 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (7,8 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (5,3 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (4,9 %), programe športa (4,4 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,2 %), urejanje cestnega prometa (3,8 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,4 %), oskrbo s toplotno energijo (3,3 %), oskrbo z vodo (3,2 %), ravnanje z odpadno vodo (2,7 %) ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,3 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.123.003 evrov oziroma 10,40 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 24.199.841 evrov oziroma 49,11 % proračuna, za investicijske odhodke 19.729.180 evrov oziroma 40,04 % proračuna in za rezerve 225.000 evrov oziroma 0,45 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2019 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (7,183 milijona evrov), projekt Regionalni razvojni programi (1,350 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo (1,134 milijona evrov), obnove cest po programu koncesije (0,943 milijona evrov), izgradnja oskrbovanih stanovanj (0,800 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo (0,786 milijona evrov), ureditev garaže na Gorici (0,590 milijona evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (0,400 milijona evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda (0,381 milijona evrov), vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline (0,345 milijona evrov), vzdrževanje objektov v KS (0,275 milijona evrov) in naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda (0,238 milijona evrov).

Za financiranje projektov v letu 2019 načrtujemo 8,056 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij; za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2.450.000 evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 155.000 evrov.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je ob zaključku predstavitve poudaril, da je proračun dober, saj še vedno financiramo vse proračunske uporabnike v enaki meri, kot smo jih pred začetkom gospodarske krize.

Več novic

Gospodarstvo

V prvem četrtletju manj opravljenih delovnih ur

V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo ali nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, so v prvem letošnjem četrtletju opravile 324,2 milijona delovnih ur, kar je 2,1 odstotka manj kot...
Družba

V nedeljo vabljeni v Wunder Beach Bar na otroški dopoldan s Fit Mravljicami

V nedeljo, 19. maja, vaše najmlajše ob 10. uri čaka prijetno in aktivno dopoldne s Fit mravljicami. Kje se sprašujete? Odgovor je enostaven - Wunder Beach Bar....
Družba

Mestna občina Velenje uspešno napreduje s sanacijskimi ukrepi na cestah

Lanske poletne ujme so Mestni občini Velenje povzročile za kar 14 milijonov evrov škode. Letos bodo sanirali nekatere bolj zahtevne poškodbe....
Šport

Enajst odličij za KK Tiger Velenje

Uspešno so minuli vikend na državnem pokalnem tekmovanju v Luciji nastopili tudi člani Karate kluba Tiger Velenje, ki so si priborili 11 odličij....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Dirka po Sloveniji: preverite, kje in kdaj bodo zaprte ceste

Zaradi kolesarske dirke bodo v četrtek, 13. junija, med 10.30 in 15.30 zaprte ceste Žalec–Prebold–Braslovče–Šoštanj–Velenje–Črnova–Vojnik–Celje–Laško–Svetina–Celje–Štore–Šentjur–Ponikva–Šmarje pri Jelšah–Pristava pri Mestinju–Rogaška Slatina....
Obvestila

Obvestilo: Parkiranje v coni Vista pred današnjim koncertom Magnifica

Komunalno podjetje Velenje obiskovalce današnjega (7. junij) koncerta Magnifica na Visti obvešča, da je za parkiranje v coni VISTA parkirnino potrebno poravnati pred vstopom na parkirišče. Plačilo z gotovino ni...
Obvestila

Podhod na železniški postaji v Šmartnem ob Paki ponovno odprt

Občina Šmartno ob Paki obvešča, da so dela na podhodu s stopnišči in dostopnimi potmi (žal to še ne velja za dvigali) zaključena skladno s projektno dokumentacijo....
Obvestila

Jutri prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča končne uporabnike na območju Ceste talcev 21, 23, 25, 27, 29, Štrbenkove 2, 4, 6 in Srebotnikove 1, 1a, 2, 3, 4 v Velenju, da bo...

Zadnje osmrtnice

Ivanka Gril

Pungartnik Milica

Ljudmila Jamnikar

Velenjcan copyright © 2023