Search
Search
Close this search box.

POROČILO 24. seje Sveta Mestne občine Velenje

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 24. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je do odmora vodil župan Mestn...

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 24. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je do odmora vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v nadaljevanju pa podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 24. seje in 3. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Svetni in svetniki so na seji obravnavali Predlog Sklepov oz. zahtev o vzpostavitvi integracijske hiše v Velenju. Na seji je bila prisotna tudi direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojca Špec Potočar s sodelavcema. Več o vsebini sklepa smo vas že obveščali. Predlog sklepa so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3328/6) je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik. Nepremičnina ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zato je smiselno, da se izvzame iz javnega dobra. Predlog sklepa so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018 je predstavil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014 je bil sprejet leta 2012. Vrednost točke za površine deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja je bila za leto 2014 določena v višini 0,000767463 evrov/m² na mesec. Gospodarski subjekti na območju Šaleške doline že vrsto let zagotavljajo proizvodnjo električne energije za območje celotne Republike Slovenije. Gre za specifično dejavnost, ki je prisotna samo v Šaleški dolini. Območje deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja je območje, na katerem so posegi v prostor zelo omejeni. Omenjeno območje se uporablja izključno za gospodarsko dejavnost proizvodnje električne energije, s čimer se omogoča tudi energetska neodvisnost Republike Slovenije. Z zvišanjem vrednosti točke smo se želeli med drugim tudi približati in uskladiti z vrednostjo, ki jo je določila Občina Šoštanj.  

S sklepom so svetnice in svetniki potrdili, da se za površine deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja zviša vrednost točke, in sicer za 50 %.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, je predstavil Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, s katerim je predlagano, da se spremeni sestava članov sveta zavoda (zaradi vzpostavitve članskega razmerja, ki omogoča vzpostavitev prevladujočega vpliva predstavnikov ustanovitelja na najpomembnejše strateške odločitve zavoda), način izvolitve predsednika sveta zavoda (predsednika sveta zavoda izvolijo člani izmed vseh članov, ne samo izmed predstavnikov delavcev) in črtanje 15. člena, ker občini zunaj sedeža (Šoštanj in Šmartno ob Paki) nista ustanoviteljici zavoda ter lahko svoje interese uresničujeta preko imenovanih predstavnikov v svetu zavoda.

Svetnice in svetniki so predlog odloka sprejeli.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 in Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019. Oba osnutka proračuna sta bila sprejeta. 

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje, je predstavila naslednje prostorske odloke: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju je podala Krajevna skupnost Šalek na pobudo krajanov, nekatere pobude pa so v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka podali krajani oz. lastniki nepremičnin sami. Predlagane spremembe in dopolnitve odloka so obširne predvsem zaradi izenačitve pogojev oz. opisov dopustnih posegov, predvsem pa zaradi smernic oz. zahtev nosilcev urejanja prostora.  

V odloku je načrtovana novogradnja štirih stanovanjskih hiš na mestu, kjer je stalo gospodarsko poslopje. Preko reke Pake je načrtovan most za motorni promet s pešpotjo na mestu poprej predvidenega mostu, namenjenega le pešcem. S preusmeritvijo motornega prometa na most se razbremenjuje ozek prehod od bivše gostilne Lipa (Šalek 14) do stanovanjskega objekta Šalek 15. Most omogoča napajanje predvidenih stanovanjskih hiš ter že omenjene hiše Šalek 15, kjer sta dopustni novogradnji ob porušitvi starih objektov ter dovoz naprej preko tunela na zemljišča Lemplovih in kmetije Urh, kjer je predvidena nova stanovanjska soseska (nahaja v drugem območju urejanja). V primeru, da se za infrastrukturno napajanje predvidenih stanovanjskih objektov najde ustreznejša, bolj ekonomična rešitev in da ni drugih infrastrukturnih potreb vezanih na predviden most, izgradnja mostu ni potrebna.

Večji poseg predstavlja možnost ureditve parkirišča na zemljišču s parcelnima št. 2431/6 – del in 2431/7 – del, k. o. Velenje. Prav tako spremembe in dopolnitve odloka dajejo možnost, da se večji del parkirišča nameni obiskovalcem starega Šaleka, gradu, cerkve, turističnim in gasilskim prireditvam oz. v širšo javno korist.

Ostale spremembe in dopolnitve odloka omogočajo posamezne novogradnje po porušitvi dotrajanih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, posege v strešne konstrukcije (svetlobniki oz. »aherli«), postavljanje nadstrešnic, novogradnje in posodobitve infrastrukturnih objektov in naprav ter nekaj legalizacij.

Svetnice in svetniki so predlog potrdili.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi možnosti izgradnje državnih, regionalnih in občinskih kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo. Gradnja kolesarskih povezav je sicer že opredeljena v sedmem odstavku 7. člena, dodana je le podrobna opredelitev glede območij urejanja in morfoloških enot.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi možnosti izgradnje občinskih, regionalnih in državnih kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo. Obstoječi odlok kolesarske povezave na obravnavanem območju opredeljuje le v nekaterih morfoloških enotah, zato je predvidena manjša sprememba in dopolnitev obstoječega odloka v tekstualnem delu.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi možnosti izgradnje občinskih, regionalnih in državnih kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

V Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje je pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka podal Urad za družbene dejavnosti zaradi potreb po gradnji nove telovadnice Osnovne šole Gustava Šiliha s prenovo zunanjih pripadajočih površin. Obstoječa telovadnica je prostorsko in strukturno neustrezna in ne izpolnjuje niti osnovnih sodobnih standardov za izvajanje telesne vzgoje v osnovnih šolah.

Spremembe in dopolnitve odloka so predvidene tudi zaradi možnosti celovite rekonstrukcije dela obstoječega objekta Kidričeva cesta 9a v Velenju (sedanji gostinski lokal) in dozidave tega objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo zaradi ureditve prostorov Večgeneracijskega centra Velenje – Planet generacij v prenovljenem in dozidanem objektu. Pri tem je predvidena tudi celovita prenova zunanjih pripadajočih površin objekta, vključno s prenovo obstoječih parkovnih površin na zahodni strani obstoječega objekta.

Poleg teh dveh pobud za spremembe in dopolnitve odloka so bile pri pripravi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka upoštevane tudi nekatere pobude občanov, predvsem glede možnosti dozidav, prizidav in rekonstrukcij obstoječih objektov ter možnosti gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov ob obstoječih objektih. Predlagan odlok omogoča tudi obnovo, rekonstrukcijo, dozidave in nadzidave obstoječega objekta Zdravstvenega doma Velenje zaradi širitve prostorov in dejavnosti obstoječega objekta ter določa pogoje za oplesk fasad objektov.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

Seja je bila končana ob 13.50.

Več novic

Šport

Ose bo okrepil Anže Blagotinšek

Otrok RK Celje Pivovarna Laško, ki trenutno brani barve Jeruzalema iz Ormoža, bo črno-rumeni dres nosil vsaj do konca sezone 2024/2025....
Družba

Days of Thunder: sobotni spektakel za ljubitelje ameriških avtomobilov in motorjev

Današnje celodnevno dogajanje na atraktivnem prizorišču Vista – park z razgledom, je na ogled ponudilo več kot 250 ameriških avtomobilov in motorjev priznanih znamk, ki jih redko vidimo tako od...
Gospodarstvo

Začetek uporabe novega sistema omrežnine prestavljen na 1. oktober 

Svet Agencije za energijo se je na predlog vodstva odločil, da začetek uporabe novega sistema obračuna omrežnine za električno energijo s 1. julija prestavi na 1. oktober. Gre že za...
Družba

Na seji Občinskega sveta Občine Šoštanj obravnavali več točk, med drugim razpravljali o težavah s katerimi se soočajo mladi

Včeraj, 22. maja, so se občinski svetniki sestali na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Šoštanj....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Dirka po Sloveniji: preverite, kje in kdaj bodo zaprte ceste

Zaradi kolesarske dirke bodo v četrtek, 13. junija, med 10.30 in 15.30 zaprte ceste Žalec–Prebold–Braslovče–Šoštanj–Velenje–Črnova–Vojnik–Celje–Laško–Svetina–Celje–Štore–Šentjur–Ponikva–Šmarje pri Jelšah–Pristava pri Mestinju–Rogaška Slatina....
Obvestila

Obvestilo: Parkiranje v coni Vista pred današnjim koncertom Magnifica

Komunalno podjetje Velenje obiskovalce današnjega (7. junij) koncerta Magnifica na Visti obvešča, da je za parkiranje v coni VISTA parkirnino potrebno poravnati pred vstopom na parkirišče. Plačilo z gotovino ni...
Obvestila

Podhod na železniški postaji v Šmartnem ob Paki ponovno odprt

Občina Šmartno ob Paki obvešča, da so dela na podhodu s stopnišči in dostopnimi potmi (žal to še ne velja za dvigali) zaključena skladno s projektno dokumentacijo....
Obvestila

Jutri prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča končne uporabnike na območju Ceste talcev 21, 23, 25, 27, 29, Štrbenkove 2, 4, 6 in Srebotnikove 1, 1a, 2, 3, 4 v Velenju, da bo...

Zadnje osmrtnice

Ivanka Gril

Pungartnik Milica

Ljudmila Jamnikar

Velenjcan copyright © 2023