Article's Author Avatar

Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo terjala dobrih 15 let in 130 milijonov evrov
(Arhiv) Lokalne novice  ·  03.12. 2021 ob 14:54  ·  čas branja:  ·  komentarji: 0  ·  673

Viri za zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini morajo biti razpršeni. Potrebovali bomo pomoč države in Evrope.

https://i.imgur.com/PYwp4w0.jpg

Na pretekli 21. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki soglasno sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Zagotavljanje stabilne, stroškovno učinkovite in trajnostne oskrbe s toploto je eden bistvenih stebrov pravičnega prehoda v brezogljično družbo. Zaradi velikosti in kompleksnosti daljinskega sistema bo preobrazba potekala vsaj 15 let. Okvirna vrednost preobrazbe je ocenjena na 130 milijonov evrov, zato je nujna podpora države in pridobivanje nepovratnih sredstev iz skladov, kot so Načrt za okrevanje in odpornost, Sklad za pravični prehod (SAŠA regija premogovna regija v tranziciji), Sklad za podnebne spremembe, kohezijska sredstva ipd.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da je napovedovanje, na kakšen način se bodo v prihodnje ogrevali, zelo tvegano ali negotovo, saj se tudi razmere (in cene energentov) na trgu zelo hitro spreminjajo. Zagotovo bodo morali slediti trendom države in Evropske unije – le tako bodo lahko pridobili evropska sredstva. V Mestni občini Velenje so bili uspešni pri prijavi na razpis in skupaj s KSSENO pridobili 100-odstotno financiranje projekta za izdelavo študije – tehnično-ekonomske analize možnih proizvodnih virov iz obnovljivih virov energije. Usmeritev Evropske unije je, da se daljinske sisteme nadgrajuje, zato temu sledijo in si prizadevajo za sistem ogrevanja z razpršenimi viri. Tako bodo izkoriščali naravne danosti okolja, hkrati pa bodo zmanjšali odvisnost od enega energenta (ali ene gospodarske družbe) in tako zmanjšali tveganja. V zvezi s financiranjem projekta je župan predstavil finančne zmožnosti proračuna Mestne občine Velenje, ki ima v skladu z zakonom na voljo le 20 milijonov evrov za zadolževanje. Kar pomeni, da, mora glavnino sredstev zagotoviti država s podporo in črpanjem nepovratnih sredstev iz skladov.

Uvodoma je direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja predstavil aktivnosti in projekte, ki jih vodijo v sklopu transformacije sistema daljinskega ogrevanja. V Šaleški dolini, ki ima enega izmed najčistejših ozračij v Sloveniji, je v strukturi cene toplotne energije delež emisijskih kuponov presegel stroške proizvodnje toplotne energije.

Cilji preobrazbe so:

  • zanesljiva oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije,
  • zmanjšanje oziroma izničenje izpustov toplogrednih plinov,
  • varen in neodvisen vir energije,
  • dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce Šaleške doline in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.

Izvedbo projektov so zastavili v treh fazah do leta 2035 (1. faza do 2026), temelji pa na razpršenosti virov.

1. faza zajema prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji z VN-elektrodnima kotloma. Okvirna vrednost znaša 5 milijonov evrov, izvedba projekta in zaključek  pa do leta 2024.

2. faza zajema izgradnjo lastnega proizvodnega vira na obnovljive vire energije do 20 MW za pokritje letnega obratovalnega režima in del zimskega režima, prenovo distribucijskega sistema.

Kot možne potencialne vire pa so v Komunalnem podjetju Velenje prepoznali:

  • geotermalni vir Lajše,
  • kotlarno na biomaso (lokacija žage Mazej in lokacija Premogovnika Velenje - PLP),
  • veliko toplotno črpalko za odpadno jamsko vodo (EU projekt Hypatia s PV) in
  • objekt za termično obdelavo blata iz centralne čistilne naprave.

V sklopu razprave so se svetniki in svetnice dotaknili zavrnjenega projekta sosežiga SRF. Župan je povedal, da bi z večjim zaupanjem v izvajalce projekt mogoče zaživel.

MOV
0 komentarjev
Komentiraj
image

velenjcan

POZOR! Podatki arhivirane vsebine so lahko nerelevantni ali vizualno popačeni, saj gre za staro vsebino s starejše različice portala. Če opazite kakšne nepravilnosti, prosimo, da nas kontaktirate na e-naslov info@velenjcan.si. Svežo vsebino najdete na naslovnici. Hvala za razumevanje.

Komentiranje arhivirane vsebine je onemogočeno. Pojdite na svežo vsebino.