Zaključena energetska sanacija Podružnične OŠ Plešivec

V teh dneh so zaključili z energetsko sanacijo Podružnične osnovne šole Plešivec, ki je v začetku novega šolskega leta sprejela 15 otrok v 2 oddelkih. Na objektu so vgradili centralni nadzorni sistem, uredili toplotno zaščito zunanjih sten in stropa proti podstrešju, menjali energetsko neučinkovito stavbno pohištvo, energent za ogrevanje in neučinkovito razsvetljavo ter posodobili ogrevalni sistem. 


(Foto: POŠ Plešivec)

V Mestni občini Velenje so identificirali dve stavbi, ki sta bili nujno potrebni energetske obnove; Podružnična osnovna šola Plešivec in Bazen Velenje. Novembra 2018 so prejeli sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evrov nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Skupna investicijska vrednost je 1.100.000 evrov (brez DDV); od tega za Podružnično osnovno šolo Plešivec 230.000 evrov, za Bazen Velenje pa 870.000 evrov. Sredstva zagotovljena s strani Mestne občine Velenje so v višini 85.162 evrov (brez DDV).

Sanacija na obeh objektih se je pričela meseca maja. Dela na Podružnični osnovni šoli Plešivec so bila zaključena 1. septembra 2019, dela na bazenu pa bodo zaključena predvidoma do sredine oktobra 2019. 

Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek po trenutnih cenah na trgu bo 114.815,24 evra (brez DDV), skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek električne energije 15.850 kWh, skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek toplote 105.112 kWh in skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek vode 3.927 mᵌ.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

"Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov," je zapisala MOV.

Komentiraj