Za zeleni turizem, zeleno Velenje #video

Velenje je vključeno v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj. Mestna občina Velenje s številnimi projekti in programi poskuša spodbujati zeleno miselnost in razvoj zelenega turizma. K odgovornemu odnosu do okolja pozivajo tako občane kot tudi različne skupine, podjetja, organizacije in institucije, saj verjamejo da le s skupnimi prizadevanji in močmi lahko blažimo škodljive vplive klimatskih sprememb.

V Mestni občini Velenje se zavzemajo da bi zmanjšali podnebno ranljivost občanov in povečali zmogljivosti prilagajanja, za to spodbujajo:

 • Razvoj strateških dolgoročnih rešitev ter izvajajo in implementirajo zeleno politiko destinacije, zasnovano na trajnostnih usmeritvah.
 • Izvajajo izobraževanja s področja zelenega gospodarstva in trajnostnega upravljanja z viri za udeležence v turističnem razvoju in druge člane lokalne skupnosti.
 • V razpise Mestne občine Velenje (programi, projekti, dogodki, gostinska dejavnost) uvajajo trajnostna merila in tako ponudnike spodbujajo k okolju prijaznejšemu delovanju.
 • Spodbujajo organizacijo prireditev brez odpadkov.
 • Ustvarjajo pogoje za razvoj urbanega kmetijstva.
 • Ohranjajo in razvijajo površine za urbano vrtnarjenje, skupnostne vrtove, zelene balkone, terase in strehe ter druge načine umeščanja kmetovanja v mesto.
 • Ohranjajo in razvijajo Mestno tržnico in podobne priložnosti za lažji dostop do lokalno pridelane hrane ter podpiramo lokalne pridelovalce.
 • Razvijamj mestno in medkrajevno infrastrukturo za trajnostno mobilnost.
 • Podpirajo razvoj zelenih inovacij in zelenih tehnologij za zeleno industrijo.
 • Spodbujajo ponovno uporabo in recikliranje.
 • Vzdržujejo in nadgrajujejo komunalno infrastrukturo.
 • Spodbujajo in skrbijo za energetske sanacije stavb.

Dosedanji gospodarski razvoj je na našem področju prinesel blaginjo, a je pustil tudi negativne vplive na okolje. Med njimi enega največjih izzivov globalne družbe – podnebne spremembe. Znanstvene raziskave kažejo, da se jim ne moremo več izogniti, podnebne spremembe pa bodo morda hitrejše in izrazitejše kot kažejo trenutne ocene. Prinašajo nova tveganja za družbeno življenje in gospodarstvo, pri čemer je turizem posebno ranljiv. Zato podnebne spremembe zahtevajo takojšnje blaženje z odpravljanjem vzrokov zanje in pravočasno prilagajanje z zmanjševanjem tveganj in škode zaradi njihovih vplivov.

Mestna občina Velenje želi odgovorno delovati tudi na področju razvoja turizma, zato vabi tudi občanke in občane k sodelovanju za krepitev odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z zmanjševanjem in recikliranjem odpadkov, uvajanjem trajnostnih proizvodov in embalaže lahko pomembno pripomoremo k zmanjšanju obremenitve okolja. Spodbujanje k pitju vode iz pipe, varčevanje z vodo in ponovna uporaba (izplakovanje, zalivanje) pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega vira. S kupovanjem in promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov spodbujamo lokalno gospodarstvo, zmanjšujemo ogljični odtis ter obiskovalcem zagotavljamo pristno lokalno izkušnjo. Varčevanje z elektriko prispeva k zmanjševanju rabe fosilnih goriv. Če je le možno, uporabljajmo energijo iz obnovljivih virov, biološko razgradljiva kozmetična in čistilna sredstva in tako zmanjšujmo negativne vplive na okolje.

K blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje lahko pristopi vsak posameznik sam – z izbiro okolju prijaznega načina življenja, zmanjševanjem svojih potreb po izkoriščanju naravnih virov, omejevanjem ustvarjanja odpadkov in drugih onesnažil ter podpiranjem lokalne samooskrbe.

"Pridružite se nam z zeleno miselnostjo in navadami za zeleni turizem, zeleno Velenje ter boljši jutri za vse," pravijo na Mestni občini Velenje.

Zgoraj pa si lahko ogledate film Za zeleno Velenje, katerega je preteklo leto objavila Mestna občina Velenje. S filmom želijo občanke in občane ter obiskovalce mesta Velenje spodbuditi k okolju in naravi prijaznemu obnašanju.

Komentiraj