Ustanovitev skupne občinske uprave SAŠA regije

Svetniki so na 6. seji Sveta Mestne občine Velenje soglasno sprejeli tudi Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. Zaradi sprememb, ki jih določa Zakon o financiranju občin, se bosta obstoječa skupna organa Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja ter Urad za urejanje prostora SAŠA regije združila v nov skupen organ Skupna občinska uprava SAŠA regije. Poleg že obstoječih nalog bo nov skupni organ izvajal tudi naloge občinskega odvetništva, pravne službe in proračunskega računovodstva.

Skupna občinska uprava SAŠA regije bo opravljala upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic (občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje) in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Zakon o financiranju občin je z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenil pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, hkrati pa se je z novim zakonom povečalo tudi število delovnih področij. Zaradi sprememb, ki jih določa omenjeni zakon, se bosta obstoječa skupna organa združila v nov skupni organ Skupna občinska uprava SAŠA regije. Poleg nalog, ki se izvajajo že sedaj (medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, urejanje prostora), se bodo po novem izvajale tudi naloge občinskega odvetništva, pravne službe in proračunskega računovodstva.

Občina je upravičena do sredstev za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 %. Sofinancirajo se sredstva za plače in druge izdatke ter prispevki za zaposlene v skupnih občinskih upravah, povečani za 20 %.

Skupno sofinanciranje za Mestno občino Velenje je predvideno v višini 55 %.

Komentiraj