Svetniki potrdili osnutek proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

Na včerajšnji seji so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 potrdili. Z osnutkom proračuna za leto 2020 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 51.450.172 evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 55.686.334 evrov, od tega za investicijske odhodke 23.565.203 evrov oziroma 42,3 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2020:

 • investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 14,654 mio evrov,
 • obnove cest po programu koncesije – 0,975 mio evrov,
 • razširitev poslovne cone Stara vas II. faza – 0,95 mio evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,866 mio evrov, t
 • rajnostni razvoj Mestne občine Velenje z uporabo vodikovih energij – 0,672 mio evrov,
 • garaže Gorica – 0,53 mio evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,419 mio evrov,
 • investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,41 mio evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,318 mio evrov, 
 • vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,301 mio evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,275 mio evrov in
 • odkupi zemljišč – 0,2 mio evrov.

Za 23 mio evrov načrtovanih investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2,8 mio evrov.

Mestna občina Velenje s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko obveznih socialnih transferjev financira nekatere zakonsko neobvezne oblike pomoči – projekt socialna košarica. "Na ta način blažimo socialne stiske naših občanov ter omogočamo boljše življenjske pogoje (enkratne izredne denarne pomoči, varna hiša, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu otroka, mestna blagajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, brezplačna izposoja koles BICY …). Tudi v letu 2020 bodo za to namenili prb. milijon evrov," so zapisali na MOV.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 155.000 evrov.

Podrobneje si lahko preberete TUKAJ.

Komentiraj