Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje v letu 2020 in načrti za v prihodnje

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je bilo ustanovljeno za potrebe gluhih Šaleške in Zgornje Savinjske dolin leta 1963. Danes deluje na področju desetih občin Šaleške in Zgornje Savinjske doline: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava. V društvu je včlanjenih okoli 420 članov.

Društvo je samostojna, neprofitna invalidska organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu ter si prizadeva za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. Društvo je za člane na nek način njihov drugi dom. Omogoča jim razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in lažjo integracijo. Tukaj dobijo pomoč na vseh ravneh življenja, v njim prilagojeni tehniki. Gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolica zazna šele ob komunikaciji s posameznikom, ki je zelo otežena. Zaradi okvare sluha imajo največ težav pri sporazumevanju in komunikaciji z okoljem, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo in preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire, nezmožnost interakcije z okoljem zaradi okvare in popolne izgube sluha so vzrok različnih oblik socialne izključenosti. Osebe z okvaro sluha so zato pogosto izrinjene iz družbenega dogajanja, socialni stiki so osiromašeni. To pri njih povzroča osamljenost, občutke izolacije in nagibanje k umiku v svoj svet – v svet tišine.

Temeljni cilj združevanja oseb z okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti.

V društvu se za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom izvajajo posebni socialni programi in ostali projekti, ki jih uporabniki soustvarjajo in so odsev njihovih posebnih potreb. Z njimi izpolnjujejo zastavljene cilje in poslanstvo društva. Vsebinsko programi zagotavljajo varovanje pravic, socialni razvoj, vplivajo na razvoj medčloveških odnosov in na kakovost življenja posameznika, njihovih družin, njihovega dostojanstva in neodvisnega življenja. Zato so ti programi dopolnitev storitvam javnih služb in minimalni državni skrbi in jo velikokrat tudi nadomeščajo na številnih področjih življenja in dela.

Z  njihovim izvajanjem opozarjajo državne institucije na posledice gluhote: na okrnjeno dostopnost do informacij, slabo socialno varnost in težave v rednem izobraževanju, zaposlovanju ter vključevanju v življenjski prostor.

V letu 2020 so izvajali štiri posebne socialne programe, v okviru katerih so izvedli številne aktivnosti. Zaradi epidemije in pojava novega korona virusa so delo društva prilagodili nastali situaciji. Na določenih področjih, kjer so se pojavile potrebe, so delali še več kot po navadi. Določene aktivnosti so morali odpovedati oziroma jih prilagoditi tako, da so lahko upoštevali priporočila NIJZ in vse ukrepe. Trudili so se, da so svoje delo kolikor se je dalo opravljali nemoteno in, da člani niso preveč čutili vpliva epidemije.

 Izvedli so naslednje dogodke:

 • Potopisno predavanje o bosni,
 • predavanje o energijah,
 • predavanje zdravo jem,
 • predavanje o eteričnih oljih,
 • predavanje o žalovanju,
 • ogled samostana nazarje, družabno srečanje članov,
 • predavanje o odnosih,
 • obiski na domu,
 • varno v planine,
 • predavanje o tem kako čustva vplivajo na naše zdravje,
 • voden ogled amzs centra varne vožnje,
 • predavanje na temo polževega vsadka in
 • predavanje na temo doživljanja tesnobe in psihičnih stisk.

Zaradi komunikacijske oviranosti, nerazumljenih tujk in vsebine, so osebe z okvaro sluha v neenakopravnem položaju v primerjavi s slišečimi. V korona obdobju so v okviru tega programa bili še bolj dejavni, saj so skrbeli za redno obveščanje članov. Program je zajemal navezovanje stikov in sodelovanje z različnimi institucijami in lokalno skupnostjo. Uporabnike in širšo javnost so redno obveščali o aktivnostih v društvu, problematiki okvare sluha, pravicah in posebnih potrebah oseb z okvaro sluha in tehničnih pripomočkih. Člane so obveščali o dejavnostih društva in njihovih pravicah preko obvestil na oglasni deski v društvu, pošte, elektronske pošte, sms sporočil, družabnega omrežja Facebook, spletne strani društva, javnih medijev. Program je zajemal tudi sodelovanje pri oblikovanju prispevkov za časopis Iz sveta tišine. V sklopu tega programa so se izvajale naslednje aktivnosti:

 • Predavanje o problematiki okvare sluha na Zavodu Socio v Celju
 • Predavanje za zdravnike, sestre v zdr. Domu velenje
 • Samopomočna skupina
 • Gosti v oddaji Dobro jutro na VTV
 • Sestanki UO in NO, dopisni zbor članov
 • Predavanje o problematiki okvare sluha v Mozirju

Kultura gluhih se kaže z močno identiteto oseb z okvaro sluha. Je oblika izražanja kulturne identitete z uporabo znakovnega jezika in se usmerja v gledališče, ples, filmsko in foto ustvarjalnost. Namen programa je omogočiti članom možnost kulturnega izražanja in udejstvovanja na kulturnih prireditvah, razvijanje talenta in boljšo prepoznavnost kulture gluhih v družbi. Program jim nudi pridobivanje pozitivnih izkušenj, ki so motivacija za nadalnje udejstvovanje.

V okviru programa so izvedli naslednje aktivnosti:

 • Voden ogled velenja
 • Dan žena,
 • ogled šaleškega gradu,
 • vožnja s pletno.
 • izdelava darilnih vrečk,
 • delavnice ustvarjanja z glino,
 • obdaritev otrok (če bodo razmere dovoljevale).

Rekreacija in šport sta ena izmed glavnih oblik preživljanja družabnega življenja oseb z okvaro sluha v prostem času. Sta edino področje, kjer lahko gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom skoraj enakovredno merijo svoje moči s slišečimi vrstniki. Program je zajemal različne športne panoge, krepitev psihofizične kondicije, sodelovanje članov na državnih prvenstvih in prijateljskih srečanjih (tradicionalni ribolov), meddruštvena tekmovanja.  Veliko pozornosti namenjajo rekreaciji in druženju v naravi, zato so v jesenskem času organizirali pohod. V sodelovanju z zdravstvenim domom Velenje so izvedli merjenje telesne pripravljenosti, test hoje. Veliko pozornosti so namenjali skrbi za zdrav način življenja, zato smo poleg rekreacije organizirali še skupinsko vodeno vadbo. Preko vseh teh aktivnosti je uporabnikom bilo omogočeno medsebojno druženje s sebi enakimi. Program je zajemal naslednje aktivnosti:

 • Rekreacija v OŠ Šmartno ob Paki
 • telovadba v Mozirju
 • telovadba na bazenu
 • DP v veleslalomu invalidov: Martin Vršnik 2. mesto
 • smučanje v Avstriji
 • pohod na Jakca
 • udeležba članov na ribiškem tekmovanju v Murski Soboti in Pesnici
 • pohod na velenjski grad
 • tedenski pohodi okrog jezera.

V društvu se bodo tudi v prihodnje izvajali 4 posebni socialni programi, preko katerih planirajo izvedbo številnih aktivnosti. Upajo, da se bo situacija v zvezi s korona virusom čim prej umirila in jim omogočila nemoteno delovanje.

V okviru naj obsežnejšega programa Usposabljanje za aktivno življenje in delo bodo še naprej članom nudili individualno pomoč, svetovanje, informacije glede tehničnih pripomočkov, slušnega aparata, polževega vsadka, pomoč pri uveljavljanju pravic in pri reševanju težav. Nudili bodo spremstvo, člane obiskovali na domu. V planu je organizacija mesečnih predavanj na različne teme: osebnostna rast, predavanja s področja zdravja, pravic, zavarovanja, kuharske delavnice, potopisna predavanja, računalniški tečaj…

Kar člani trenutno najbolj pogrešajo, so redna tedenska druženja, družabna srečanja, strokovne ekskurzije. Takoj, ko bo možno, bodo začeli z izvajanjem le teh. Naglušni in osebe s polževim vsadkom se bodo srečevali v samopomočnih skupinah. V planu je tudi organizacija tečaja slovenskega znakovnega jezika.

V okviru informativne dejavnosti bodo člane in širšo javnost obveščali o aktivnostih. V planu je delo na prepoznavnosti društva in ozaveščanju širše javnosti o problematiki okvare sluha. Obiskali bodo vrtce, šole in že najmlajše seznanjali z drugačnostjo, sodelovali z lokalno skupnostjo, drugimi organizacijami. Izdali bodo glasilo društva in skrbeli za ažurno obveščanje preko spletne strani, družabnih omrežjih. Čakajo jih tudi volitve predsednika in ostalih organov društva.

Dejavni bodo tudi na področju kulture. Nadaljevali bodo z ustvarjalnimi delavnicami, obeležili kulturne praznike, se gledališko in filmsko izražali. V planu je organizacija gledališkega festivala gluhih, razstava ročnih del članov, izvedba strokovnih ekskurzij.

Poskrbeli bodo tudi za aktivno preživljanje prostega časa in rekreacijo. V okviru tega programa bo potekala vodena vadba, rekreacija v telovadnici, redni pohodi. Člani bodo sodelovali na državnih prvenstvih gluhih in prijateljskih tekmah. Društvo bo organizator državnega prvenstva v odbojki. V zimskem času se bodo člani odpravili na smučanje.

Komentiraj