Kako je zasnovan projekt Prireditveni oder in prostor na jezeru? #foto

Preberite tudi: Na Velenjskem jezeru začenjajo z gradnjo prireditvenega odra in prostora #foto


Z nepovratnimi sredstvi krijejo 68 % zneska projekta

Mestna občina Velenje je s projektom uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru finančnega mehanizma CTN in januarja 2019 prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor v višini 6.001.238 evrov. Za izvedbo projekta bo MO Velenje iz lastnega proračuna odštela še 2.861.274,43 evra.

Sanacija posledic rudarske dejavnosti

Z izgradnjo sodobnega projekta bodo trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč kvadratnih metrov, s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Degradiran prostor, ki je nastal kot posledica rudarske dejavnosti, se bo rekultiviral v privlačen in atraktiven večnamenski objezerski prostor za izvajanje športnih, kulturnih, festivalskih, izobraževalnih in zabavnih programov.

Načrtujejo kakovostno vsakodnevno rabo

Projekt je idejno zasnoval velenjski arhitekt Rok Poles. Načrtujejo, da bo s svojo atraktivno podobo in programskimi vsebinami privabljal ljudi bližnje in daljne okolice Slovenije, pa tudi tujce. Omogočal bo kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce (rolanje, kolesarjenje, druženje na zelenicah, ipd.), organizacijo različnih prireditev, družabnih dogodkov, sejmov, izobraževanj, kulturnih in festivalskih dogodkov.

Kje bo objekt lociran?

Prireditveni prostor bo lociran na zelenici, ki je prostor med predvidenim prireditvenim odrom ob Velenjskem jezeru, Belo dvorano ter na prizorišču nad jezerom in bo namenjen širši lokalni skupnosti ter vsem starostnim skupinam. Dogajanje bo potekalo na kopnem ali na prizorišču nad jezerom. Vsi elementi ureditve odra in obvodnega prostora bodo dostopni invalidom in mamicam z vozički.

Dostopnost in ureditev objekta

Predvidena je ureditev prostora z mrežo dovoznih poti, vmesnimi polji asfalta, peščenimi površinami in zelenicami, ozelenitvami, osnovno urbano opremo in osvetlitvijo. Osnovna mreža asfaltiranih poti je razpeljana po območju prireditvenega prostora in omogoča dobro dostopnost vseh delov prireditvenega prostora. Območje bodo razdelili na tri pasove, ki bodo omogočali, da se s premično ograjo zamejijo (glede na predvideno število ljudi na dogodkih). 

Podrobnejša členitev območja se bo izvedla s tlakovanimi potmi. Na izbranih mestih predvidevajo postavitev 20 točk z možnostjo priklopa elektrike, vode in kanalizacije, prav tako bodo s tlakovci oblikovana tudi območja okoli teh točk. 

Možna bo postavitev točilnih mest, paviljonov, prodajnih kioskov in podobno. 

Poti bodo delno obdelane z utrjenim peščenim nasutjem, delno kot zelenice, robovi območja pa bodo ozelenjeni z drevjem. Ob ograji igrišč bo postavljen drevored, da se ne bodo videle žičnate ograje. Območje bo dopolnjeno z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava).

Prireditveni prostor se bo s potjo navezoval na predvideno območje parkirišč zahodno od Bele dvorane in na obstoječo prometno mrežo. 

V sklopu ureditve bo postavljen tudi pritlični servisni objekt (na zahodni strani prostora), v katerem bodo skladišča za potrebe prireditvenega prostora (depoji za prenosne ograje), javne sanitarije, prostor za agregate in informacijska pisarna. Objekt bo imel ozelenjeno pohodno streho in bo obsegal cca 586,23 kvadratnih metrov bruto površine.

Upravljalci prostora

Krovni upravljalec celotnega prostora bo Zavod za turizem Šaleške doline, ob strokovni tehnični in logistični podpori javnih zavodov Festival Velenje (program), Mladinski center Velenje (tehnika) in Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod Velenje (logistika).

Načrtujejo obratovanje tudi v zimskem času

Po programski zasnovi bo oder služil kot glasbeni paviljon za izvedbo rednih promenadnih koncertov domačih ter gostujočih ljubiteljskih in profesionalnih glasbenikov, glasbenih zasedb z vseh področij klasične in popularne glasbe. Oder se bo uporabljal tudi za izvajanje športnih prireditev, kulturnih prireditev, družabnih dogodkov, izobraževalnih vsebin in gostinskih dejavnosti. Oder bo vključeval tudi razgledno ploščad in pomol.

Komentiraj