Proračun Mestne občine Velenje tudi letos zelo investicijsko naravnan

Svetnice in svetniki so v torek, 14. maja, na 4. seji Mestne občine Velenje potrdili rebalans proračuna za leto 2019. Z rebalansom so prihodki in prejemki načrtovani v višini 49.916.556 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 54.860.632 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2019 je načrtovano v višini 127.962 evrov.

Proračun investicijsko naravnan

V tem letu je za tekoče odhodke in izdatke načrtovanih 31.325.811 evrov oziroma 57 % proračuna, za investicijske odhodke pa 23.534.821 evrov oziroma 43 % proračuna.

Načrtovanih več prihodkov in prejemkov

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 0,703 milijona evrov več prihodkov in prejemkov. Predvsem od prodaje zemljišč, s katero naj bi zaslužili 630.000 evrov. Več denarja pa pričakujejo tudi od dohodnin, prodaje oskrbovanih stanovanj in prodaje poslovnih oziroma stanovanjskih prostorov.

Za financiranje projektov v letu 2019 načrtujejo 8,433 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter od donacij.

Za financiranje investicij je načrtovano zadolževanje v višini 2,45 milijona evrov. Odplačila dolga so načrtovana v višini 2,1 milijona evrov.

Podrobne informacije o letošnjem rebalansu proračuna Mestne občine Velenje najdete na spletni strani www.velenje.si.

Komentiraj