Pričeli bodo z gradnjo in prometno ureditvijo 10 km kolesarskih poti

Mestna občina Velenje je aprila 2018 kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer z operacijo Mestno kolesarsko omrežje-vzhod trajnostna mobilnost, ki obsega »Ukrep gradnje kolesarskih povezav« za 13 manjkajočih odsekov na vzhodnem delu mesta v skupni dolžini 10.151 metrov.

Konec julija 2018 je MOV prejela sklep Ministrstva za infrastrukturo, s katerim so Mestni občini Velenje bila dodeljena nepovratna sredstva kohezijskega sklada in pripadajoče slovenske udeležbe iz državnega proračuna v skupni višini 485.103,70 evra.

Po izvedbi javnega naročila (odprt postopek) za gradnjo mestnega kolesarskega omrežja je bila podpisana pogodba z izvajalcem podjetjem Andrejc, d. o. o., v višini 1.059.458,75 evra (z DDV), ki obsega gradnjo in prometno ureditev kolesarskih povezav (vrednost del 738.161,68 evra) in na nekaterih odsekih tudi površin za pešce (vrednost del 321.297,07 evra). Pri tem velja poudariti, da površine za pešce niso bile predmet kandidature na javnem razpisu, prav tako pa predstavlja neupravičen strošek tudi davek na dodano vrednost.

Pričetek del bo v mesecu septembru 2018, končanje del pa konec leta 2019. 

"Mestna občina Velenje je v preteklih dveh letih sprejela Celostno prometno strategijo z akcijskim načrtom, Trajnostno urbano strategijo in Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije. S tem smo vzpostavili strateške osnove, ki omogočajo, da so cilji povezani z državnimi strategijami in operativnimi programi in nam je omogočeno, da kandidiramo na nepovratna sredstva," je zapisala MOV v poročilu za javnost.

In dodala: "Namen operacije Mestno kolesarsko omrežje vzhod je povezati obstoječe in nove odseke kolesarskih povezav v sistem mestno kolesarsko omrežje vzhod. Strateški cilji, ki jih zasledujemo so: povečati prometno varnost in zdravje ljudi, povečati dostopnost in s tem kakovost življenja za vse skupine prebivalcev v občini, podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje investitorjev, podpirati turistični razvoj občine, prispevati h kakovostnemu okolju in vzpostaviti pogoje za trajnostno dnevno mobilnost prebivalcev."

Velenje ima geografske potenciale, da se razvije v sodobno, kolesarsko mesto, saj lahko v 20 minutah prekolesarite iz središča Velenja vse do sosednjih naselij. 

Cilji operacije Mestno kolesarsko omrežje vzhod so:
1. Vzpostavitev pogojev za načrtovanje kolesarjenja na ravni mesta. 
2. Zagotovitev pogojev za udobno, varno in privlačno kolesarjenje ter parkiranje koles. 
3. Povečanje deleža kolesarjenja. 
4. Izboljšanje prometne varnosti ter povečanje občutka varnosti kolesarjev. 

Mestno kolesarsko omrežje vzhod so razdelili na 13 odsekov, ki nadgrajujejo že obstoječe dele kolesarskih odsekov znotraj dela mesta, povezujejo stanovanjske, storitvene, proizvodne, izobraževalne dejavnosti in zagotavljajo povezanost od vzhodnega dela mesta (naselja Selo in Gorice) preko centra mesta do Škalskega jezera.

Komentiraj