Od TEŠ zahtevajo vračilo denarja

Komunalno podjetje Velenje, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje zahtevajo povračilo denarja za neupravičen dvig cene dobave toplotne energije iz TEŠ.

Spomnimo, da je Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline.

Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta se takrat odločili, da bosta še naprej subvencionirali ceno toplotne energije za gospodinjstva, ker bremena dviga cene nista želeli v celoti preložiti na končne uporabnike.

Občini sta kasneje apelirali tudi na predsednika vlade, da naj Vlada Republike Slovenije čim prej sprejme ustrezne ukrepe in odločitve glede emisijskih kuponov za izpuste ogljikovega dioksida. Pismo so poslali tudi ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek in ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu.

Dvig cene neupravičen

Sedaj je znano, da TEŠ za takšen dvig cen ni imel ustrezne osnove. Občina Šoštanj je namreč s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis, v katerem je navedeno, da so bili zahtevki TEŠ za dvige cene toplote neupravičeni.

Komunalno podjetje Velenje in občini Šoštanj in Velenje sedaj zahtevajo povračilo denarja za neupravičen dvig cene dobave toplotne energije zato so v petek, 5. 7. 2019, na TEŠ naslovili naslednje odprto pismo:

Odprto pismo

Spoštovani,

Občina Šoštanj je dne 19. 6. 2019 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis št. 354-127/2019/12, v katerem je navedeno, da je Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., (v nadaljevanju TEŠ) skladno z določbami 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 48/2018) oproščena plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva na podlagi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov. V dopisu je navedeno, da mora TEŠ enkrat letno predati pravice do emisije CO2 (emisijske kupone) pristojnemu organu v količini, ki je enaka količini povzročenih emisij toplogrednih plinov v preteklem koledarskem letu. Omenjene pravice do emisije CO2 mora TEŠ kupiti na borzi, razen za del goriva, porabljenega za proizvodnjo toplote, za katerega prejme emisijske kupone brezplačno, torej nima stroškov nakupa emisijskih kuponov za emisije, ki so povzročene s porabo goriva za proizvodnjo toplote, ki jo TEŠ uporablja za daljinsko ogrevanje, ampak ima strošek nakupa emisijskih kuponov le za emisije, ki so povzročene s proizvodnjo električne energije.

V skladu z navedenim ugotavljamo, da so bili vaši zahtevki za dvige cene toplote Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., od dne 1. 11. 2018 dalje neupravičeni. Pozivamo vas za povračilo stroškov, povzročenih z dvigom cene toplote zaradi nakupa emisijskih kuponov, ki so bili vključeni v ceno toplote, kar se je odražalo na višji ceni toplotnega ogrevanja za vse končne odjemalce. Rok za povračilo stroškov je 15 dni od prejema odprtega pisma.

Pod pismo so se podpisali direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in župan Občine Šoštanj Darko Menih. 

Komentiraj