Mestna občina Velenje bo zgradila 15 oskrbovanih stanovanj 

Danes, 18. septembra 2018, je potekala novinarska konferenca pred začetkom gradnje oskrbovanih stanovanj in kolesarskih povezav.

Mestna občina Velenje bo zgradila 15 oskrbovanih stanovanj 

V sredo bodo pričeli z gradnjo 15 oskrbovanih stanovanj, ki bodo namenjena za eno do dve osebi na stanovanje. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 1.516.683,13 evrov (z DDV). Dela bodo predvidoma zaključena konec leta 2019.

Stanovanja bodo primerna za upokojence in druge starejše občane, ki jih bo Mestna občina Velenje oddala v neprofitni najem. 

Po mnenju MOV je izbrana lokacija najustreznejša tako iz vidika kvalitete bivanja (bližina Doma za varstvo odraslih z možnostjo koriščenja domskih uslug) kot iz prostorskega vidika, saj je v neposredni bližini Zdravstveni dom Velenje, lekarna, trgovine, lokalni promet. Prav tako se v bližini nahaja Sončni park, kjer se bodo starostniki lahko gibali in sproščali. 

Poleg oskrbovanih stanovanj je predvideno parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega bodo 3 namenjena invalidom. Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Občina namerava oddati oskrbovana stanovanja v najem na podlagi kriterijev, ki jih bo opredelila v posebnem Pravilniku in v katerem bodo prednostno pravico najema imeli občani Mestne občine Velenje. Status najemnih neprofitnih stanovanj se ne bo spreminjal. 

Mestna občina Velenje se je s projektom prijavila na Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele, ki ga objavlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) in ocenjuje, da bo sklad sofinanciral oziroma odkupil del oskrbovanih stanovanj. Vloga je v fazi končnega potrjevanja, zato končna vrednost financiranja še ni znana. 

MOV ima že izdelano investicijsko dokumentacijo po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Izdelano imajo tudi projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI, recenzijo PZI in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

Za gradnjo so bili z javnim naročilom izbrani naslednji izvajalci (cene z vključenim DDV):
-    za gradbeno-obrtniška dela podjetje Kograd IGEM, d. o. o., pogodbena vrednost znaša 1.282.166,57 evra;
-    za gradbenega nadzornika podjetje EURO TEHNIK, d. o. o., pogodbena vrednost znaša 29.280 evrov;
-    za koordinatorja varstva pri delu Darko Jamnikar, s. p., pogodbena vrednost znaša 4.404,20 evra;
-    za projektanta podjetje Projekt, d. d., pogodbena vrednost znaša 23.765,60 evra.

V postopku javnega naročanja je še izbira izvajalca za projektiranje opreme in izvajalca geodetskih storitev. Javno naročilo za nabavo opreme bo izvedeno v letu 2019.

Komentiraj