DARS poziva lastnike zemljišč na trasi 3. razvojne osi, da s soglasji omogočijo izvajanje del

Potek izgradnje tretje razvojne osi - sever

Aktivnosti v zvezi z izgradnjo severnega dela trase tretje razvoje osi so že v polnem teku. DARS je letos za oba odseka bodoče cestne povezave Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec že sklenil pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter za izvedbo arheoloških raziskav. Na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem je poleg tega sklenil tudi pogodbo za izvedbo geoloških raziskav in izdelavo projektne dokumentacije. 

Parcelacija pretežno gozdnih zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem je že izvedena, zato se bodo predvidoma še oktobra letos začele izvajati cenitve teh zemljišč. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč. Parcelacije kmetijskih in stavbnih zemljišč se bodo začele izvajati predvidoma v začetku prihodnjega leta, ko bodo znane projektne rešitve in posegi na zemljišča. Sledi enak postopek kot za gozdna zemljišča. Dela v zvezi z odkupovanjem objektov, predvidenih za odstranitev, pa so pretežno že zaključena.

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je izdelovalec že naredil pretežni del geodetskega posnetka terena, ki se bo po potrebi dopolnjeval. Trenutno se na terenu izvajajo geološko geomehanske raziskave tal, in sicer na območju Homca, Podgorja, Velenja in Škal, v nadaljevanju pa se bodo raziskave izvajale še na preostalih delih trase. Ravno tako bodo v času projektiranja potekali ogledi terena s strani izdelovalcev dokumentacije in izvajalcev raziskav.

DARS sporoča: "Lastnike zemljišč na trasi vljudno prosimo, da pogodbenim izvajalcem s soglasji omogočijo izvajanje njihovih del. Le tako bomo vsi skupaj prispevali k temu, da se bodo aktivnosti za izgradnjo tretje razvojne osi še naprej izvajale po zastavljenem terminskem načrtu."

Zainteresirani občani lahko vsa vprašanja v zvezi s potekom gradnje tretje razvojne osi naslovijo na elektronski naslov gp@dars.si. Osebno se lahko oglasijo tudi v informacijski pisarni, ki je odprta vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu (med 13. in 15. ure) v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju). Predstavniki DARS bodo občanom v času delovanja informacijske pisarne po predhodni najavi na voljo za individualne razgovore.

"Vabimo tudi k ogledu spletne strani DARS, kjer s pomočjo posebnega semaforja aktivnosti predstavljamo trenutno stanje na projektu izgradnje tretje razvojne osi," dodaja DARS.

Komentiraj