V ŽIVO seja sveta v domu kulture

Bioshoper Oglas
Bioshoper Oglas

Jutri, 24. novembra, bo od 8. ure dalje 13. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bodo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)
10. Predlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV (po skrajšanem postopku)
12. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na našem portalu v članku ali na spletni strani Mestne občine Velenje.

Komentiraj