Gorenje v 2017 z najvišjimi prihodki v zadnjih petih letih, v 2018 načrtujejo 10-odstotno rast osnovne dejavnosti

Skupina Gorenje je v letu 2017 dosegla zastavljen cilj prihodkov, ki po ocenah znašajo 1,307 milijarde evrov in so skoraj 4 odstotke višji kot leto prej. Najbolj so k rasti pripomogli višji prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem Vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije. Dobiček iz poslovanja je znašal 21,7 milijona evrov, Skupina pa je ustvarila 1,2 milijona evrov čistega dobička. Leto so zaznamovali številni ukrepi za omejitev negativnih dejavnikov na trgu, predvsem je šlo za rast cen surovin in materialov, kar je močno vplivalo na dobičkonosnost poslovanja v drugem polletju. V letu 2018 načrtujejo nadaljnjo rast prihodkov ter tudi čistega dobička. V skladu s strateškimi usmeritvami bodo še naprej povečevali prodajo na zunajevropskih trgih, hkrati pa bodo krepili tudi deleže na pomembnih evropskih trgih in še naprej povečevali deleža inovativnih in premijskih aparatov.

V letu 2017 so v Skupini Gorenje sklenili večletni cikel velikih naložb v proizvodnji. Rezultat so nove generacije izdelkov v vseh izdelčnih skupinah za vse ključne blagovne znamke. Lani so tako začeli s serijsko proizvodnjo in prodajo novih generacij premijskih pralnih in sušilnih ter pomivalnih strojev in samostojnih štedilnikov. V končni razvojni fazi so novi vgradni hladilno zamrzovalni aparati in povezljivi aparati, za katere poteka intenzivno testiranje in optimiziranje sistema. Povezljive aparate pod blagovno znamko Atag so ob koncu leta že začeli dobavljati partnerjem za vgradnjo v pametna stanovanja na Nizozemskem.

Predvsem v drugi polovici leta so na poslovanje neugodno vplivali: nižja prodaja od načrtovane v dejavnosti Gospodinjski aparati, predvsem zaradi cenovnega repozicioniranja v Nemčiji, cenovni pritiski na področju stroškov dela, rast cen na nabavnih trgih ter povečani proizvodni stroški, povezani z omenjenim začetkom serijske proizvodnje novih generacij izdelkov.

Osredotočajo se na temeljno dejavnost

Ena od glavnih usmeritev Skupine Gorenje v 2017 je bila osredotočanje na dejavnost Gospodinjskih aparatov kot temeljno dejavnost Skupine, zato so pregledali možnosti odprodaje podjetij in sredstev s področja Ostalih dejavnosti. Začeli so s procesom dezinvestiranja Gorenja Surovine, največje družbe v okviru Ostalih dejavnosti, z aktivnostmi pa bodo nadaljevali tudi v letu 2018. Nadaljujejo tudi z digitalno preobrazbo kot so jo začrtali v digitalni poslovni strategiji družbe.

V letu 2018 načrtujejo pomembno znižanje čistih finančnih obveznosti, ki bodo ob koncu leta znašale 274 milijonov evrov oz. 75 milijonov manj kot ob koncu leta 2017. Znižanje čistih finančnih obveznosti je v največji meri rezultat načrtovanih aktivnosti dezinvestiranja družb netemeljne dejavnosti, uskladitve obsega investiranja z obsegom amortizacije, optimiziranja obratnega kapitala ter ustvarjenega pozitivnega denarnega toka iz poslovanja.

Načrtujejo, da bo v letu 2018 EBITDA znašal dobrih 86 milijonov evrov in bo za 13 odstotkov višji od ocenjenega EBITDA v letu 2017. Načrtovani EBIT v višini dobrih 25 milijonov evrov predstavlja več kot 16-odstotno rast v primerjavi z oceno leta 2017. Ob koncu leta 2018 načrtujejo poslovni izid v višini 8,1 milijona evrov.

Prihodke od prodaje gospodinjskih aparatov bodo povečali za desetino

Nadaljevanje osredotočanja na temeljno dejavnost bo pozitivno vplivalo tudi na poslovanje v letu 2018. Načrtujejo okrog 1,33 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je kljub načrtovanemu dezinvestiranju na področju Ostalih dejavnosti za 1,6 odstotka več kot v oceni leta 2017. V temeljni dejavnosti Gospodinjski aparati bodo v letu 2018 ustvarili 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih 10 odstotkov več od ocene leta 2017, načrtovani kosmati donos v tej dejavnosti pa za 6,6 odstotkov presega ocenjeni ustvarjeni kosmati donos v letu 2017. Višji prihodki bodo predvsem posledica povečane prodaje inovativnih in premijskih aparatov, ki bodo v strukturi prihodkov od prodaje velikih gospodinjskih aparatov letos  predstavljali več kot 22- oziroma več kot 30-odstotni delež.

Med blagovnimi znamkami največjo rast načrtujejo pri premijski blagovni znamki Asko, kjer bodo prodajo predvsem na račun Azije, Avstralije in Rusije povečali za več kot 20 odstotkov. Pod blagovno znamko Atag načrtujejo 13-odstotno rast, medtem ko bodo prodajo izdelkov blagovne znamke Gorenje na vseh trgih povečali za 8 odstotkov. V okviru Evropske unije bodo najbolj povečali prodajo v Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem, medtem ko bodo zunaj EU najbolj rasli na trgih Rusije, Ukrajine, Bosne, Srbije ter v državah Bližnjega in Daljnega Vzhoda, Azije in na Tajskem.

Novi izdelki zagotavljajo višje prodajne cene in višje prihodke

Med gospodinjskimi aparati načrtujejo največjo rast prodaje pralno sušilnih aparatov (14,5 -odstotna rast). Leto 2018 bo prvo polno leto prodaje nove generacije pralno sušilnih aparatov pod blagovno znamko Asko, zato načrtujejo pomembno povišanje povprečnih prodajnih cen. Pod blagovno znamko Gorenje bodo letos začeli s prodajo nove generacije pralno sušilnih aparatov, ki bo predstavljala kar polovico proizvodnje in prodaje. S povečanjem deleža naprednih aparatov blagovne znamke Gorenje se bodo pomembno povišali skupni prihodki od prodaje v Nemčiji, na Hrvaškem, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji in Ukrajini.

Načrtujejo tudi skoraj 13-odstotno povečanje prodaje kuhalnih aparatov ter 7,5-odstotno rast prodaje pralno pomivalnih aparatov pri blagovnih znamkah Gorenje in Asko.

V letu 2018 načrtujejo tudi pomembna vlaganja v razvoj, za katerega bodo namenili okrog 3 odstotke prihodkov Skupine. Tako bodo razvijali vgradna indukcijska, plinska in električna kuhališča, nove platforme za vgradne pečice ter premijska kuhališča, nadgradili bodo pralno sušilne aparate Asko in razvijali novo generacijo pralno sušilnih aparatov Asko Professional, razvijali dizajnsko linijo Simplicity 2.1 ter novo platformo prostostoječih hladilnikov. Nadaljevali bodo z razvojem povezljivih aparatov.

Nadzorni svet je oceno poslovanja v letu 2017 in gospodarski načrt Skupine Gorenje za poslovno leto 2018 obravnaval na seji 11. januarja, nadzorniki so se seznanili tudi s potekom procesa iskanja ustreznega strateškega partnerja.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s postopki, ki sta jih takratna revizijska komisija in nadzorni svet v letih 2010 in 2011 obravnavala v zvezi s posojilom družbi Intersolar. Nadzorni svet je ugotovil, da so bili vsi postopki zaključeni v letu 2012, ko je bilo poročilo o delu nadzornega sveta predstavljeno tudi na skupščini delničarjev. Poročilo so člani takratne revizijske komisije predstavili tudi pristojnim državnim organom. Glede na navedeno in upoštevajoč, da je bilo posojilo skupaj z obrestmi v celoti poplačano, je nadzorni svet sprejel odločitev, da se s tem primerom ne bo več ukvarjal.

V zvezi s sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo Moskva pa je na predlog predsednika uprave Franja Bobinca in revizijske komisije nadzorni svet sprejel odločitev, da se v najkrajšem možnem času opravi pregled posla.

Komentarji (0)

  1. Velenjcan logo
    Velenjcan.si Administrator

    Hej, prijatelj/ica! Sporočamo ti, da na to temo še ni bilo podanega pisnega mnenja. Bodi prvi in oddaj komentar z izpolnitvijo spodnjega tekstovnega polja!

Komentiraj